Vrati se nazad

Doktor tehničkih nauka Aleksandar Simović, Docent

1. OSNOVNI PODACI
ImeAleksandar 
PrezimeSimović 
Datum rođenja20.08.1980 
Mjesto rođenjaSarajevo 
Država rođenjaSFRJ 
ZvanjeDocent 
TitulaDoktor tehničkih nauka 
E-mailaleksandar.simovic@etf.unssa.rs.ba 
Direktni telefon 
Telefon na poslu, lokal +387(0)57 342 788  
Visokoškolska ustanova Univerzitet u Istočnom Sarajevu 
Organizaciona jedinicaElektrotehnički fakultet 
Naučna oblast (naučno polje i uža naučna oblast)Elektroenergetika 
2. PODACI O STEČENIM DIPLOMAMA
Diploma (osnovne studije, I ciklus)
Godina2005 
MjestoIstočno Sarajevo 
InstitucijaElektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu 
Naslov radaTipska ispitivanja rasklopnih aparata 
OblastElektroenergetika 
Magistarska teza (master, II ciklus)
Godina2010 
MjestoIstočno Sarajevo 
InstitucijaElektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu 
Naslov radaMetode i uređaji za dijagnostiku stanja komponenti nadzemnog voda 
OblastElektroenergetika 
Doktorska disertacija (III ciklus)
Godina2015 
MjestoIstočno Sarajevo 
InstitucijaElektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu 
Naslov radaKriterijumi za revitalizaciju visokonaponskih nadzemnih vodova 
OblastElektroenergetika 
3. PODACI O IZBORIMA U ZVANJE
Godina izbora (reizbora)Naziv zvanjaUstanovaNaučna oblast
2015DocentElektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom SarajevuElektroenergetika
2010Viši asistentElektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom SarajevuElektroenergetika
2005AsistentElektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom SarajevuElektroenergetika (Sistemi zaštite u EES)
4. STRUČNA BIOGRAFIJA
5. REZULTATI PRODUKCIJE NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG/UMJETNIČKOG RADA
Spisak rezultata R50 - Objavljen rad međunarodnog značaja
Spisak rezultata R51 - Rad u vodećem časopisu međunarodnog značaja Broj
 1. A. Simović, Z. Stojković, M. Dutina, "Software tool for the implementation of the methodology for revitalization of high-voltage overhead power lines", Journal of Energy and Power Engineering (JEPE), Vol. 8, No. 10, pp. 1791-1801, ISSN 1934-8975, 2014
Spisak rezultata R52 - Rad u časopisu međunarodnog značaja Broj
 1. N. Davidović, A. Simović, "COMPARISON OF THE STATES OF CREDIT CARD BUSINESS BETWEEN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA", ANNALS OF THE ORADEA UNIVERSITY , Vol. XXII(XII) 2013/2, ISSN 1583-0691, 2013
Spisak rezultata R54 - Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja štampan u cjelini Broj
19 
 1. D. Govedarica, A. Simović, "Industrijska kogeneracija i kompenzacija električne energije u fabrici glinice "Alumina" d.o.o. Zvornik", ETRAN, No. EE1.4, 2016
 2. A. Lemez, A. Simović, "Jednostavno i efikasno rješenje za sanaciju naponskih prilika u distributivnoj mreži", CIRED Srbija, No. Ref. 1.03, 2016
 3. V. Gavrilović, A. Simović, "Kompenzacija reaktivne energije u trafostanicama ", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 15, No. ENS 1-2, pp. 57-62, 2016
 4. D. Ćurčić, A. Simović, "Procjena uticaja visokonaponskih nadzemnih vodova na životnu sredinu primjenom LCA metode ", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 15, No. ENS 1-11, pp. 106-109, 2016
 5. D. Ćurčić, A. Simović, "Analiza rezultata ispitivanja energetskih transformatora udarnim naponom", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 14, No. ENS-1-9, pp. 126-130, 2015
 6. A. Simović, Z. Stojković, M. Dutina, "Tehno-ekonomska analiza pri planiranju revitalizacije visokonaponskih nadzemnih vodova", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 14, No. ENS-1-2, pp. 89-94, 2015
 7. A. Simović, Z. Stojković, M. Dutina, "Izbor provodnika pri revitalizaciji visokonaponskih nadzemnih vodova", CIGRE Srbija, No. Ref. B2-1, 2013
 8. A. Simović, Z. Stojković, M. Dutina, "Primjena metodologije pri revitalizaciji visokonaponskih nadzemnih vodova", BH K CIGRE, No. Ref. B2.04, 2013
 9. S. Jokić, N. Cincar, Z. Stojković, A. Simović, "Dijagnostika stanja regulacione sklopke energetskog transformatora metodom mjerenja struje komutacije", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 11, No. ENS-1-3, pp. 75-80, 2012
 10. A. Rašović, A. Simović, "Gubici snage i električne energije i mjere za njihovo smanjenje u R.J. Nevesinje", ETRAN, No. Ref. EE1.1.-1-4, 2012
 11. R. Mitrić, N. Cincar, A. Simović, "Mehanički proračun nadzemnih distributivnih vodova sa primjerom primjene", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 11, No. ENS-2-7, pp. 150-155, 2012
 12. A. Simović, M. Dutina, "Proračun električnih karakteristika i ispitivanja OPGW užeta za visokonaponske nadzemne vodove", ETRAN, No. Ref. EE1.2.-1-4, 2012
 13. A. Simović, M. Dutina, N. Cincar, "Rangiranje visokonaponskih nadzemnih vodova za revitalizaciju ili rekonstrukciju", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 11, No. ENS-2-6, pp. 144-149, 2012
 14. A. Simović, M. Dutina, "Izbor OPGW za visokonaponske nadzemne vodove", CIGRE Srbija, No. Ref. B2-15, 2011
 15. N. Cincar, Z. Stojković, A. Simović, S. Jokić, "Primjena gasne hromatografije u analizi ulja energetskog transformatora sa regulacionom sklopkom", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 10, No. D-8, pp. 312-316, 2011
 16. A. Simović, M. Dutina, N. Cincar, "Primjena računarskog programa PonDV za analizu ponašanja visokonaponskih nadzemnih vodova u pogonu", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 10, No. D-10, pp. 321-325, 2011
 17. N. Cincar, R. Mitrić, B. Novaković, A. Simović, "Neki aspekti primjene programa AutoCAD-a i Excel-a pri projektovanju električnih instalacija", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 7, No. D-14, pp. 364-367, 2008
 18. A. Simović, "Uprošćeni modeli za analizu distributivnih mreža", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 6, No. D-6, pp. 199-204, 2007
 19. M. Nimrihter, A. Simović, "Mikroprocesorska zaštita SN distributivnih vodova-fider menadžeri", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 5, No. D-7, pp. 248-251, 2006
Spisak rezultata R60 - Objavljen rad nacionalnog značaja
Spisak rezultata R62 - Rad u časopisu nacionalnog značaja Broj
 1. N. Cincar, Z. Stojković, A. Simović, S. Jokić, "Primjena gasne hromatografije u analizi ulja energetskog transformatora sa regulacionom sklopkom", Energetičar, No. 16, pp. 5-17, 2011
Spisak rezultata R200 - Mentorstvo i članstvo u komisiji
Spisak rezultata R202 - Mentorstvo magistarske tezeBroj
 1. Dejan Ćurčić, Uticaj visokonaponskih nadzemnih vodova na životnu sredinu, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 28.11.2016
 2. Dragana Delić, Ispitivanje relejne zaštite visokonaponskih nadzemnih vodova, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 29.05.2018
Spisak rezultata R204 - Članstvo u komisiji za odbranu magistarske tezeBroj
12 
 1. Aleksandar Rašović, Analiza uticaja propada napona na rad računara, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 09.07.2015
 2. Igor Maletić, Ispitivanje imunosti električnih aparata na kondukcione smetnje, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 18.12.2015
 3. Milica Mitrašinović, Analiza rada štednih sijalica i njihov uticaj na kvalitet električne energije u distributivnoj mreži, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 23.04.2016
 4. Željko Stanojević, Analiza metoda projektovanja turbinskih regulatora, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 30.06.2016
 5. Jovana Tuševljak, Uticaj perspektivnih vjetroelektrana na kvalitet električne energije i gubitke u prenosnoj mreži Bosne i Hercegovine, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 01.10.2016
 6. Bojan Jokanović, Prijedlog mjera za smanjenje nivoa viših harmonika nastalih kompenzacijom reaktivne električne energije u EES, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 06.10.2016
 7. Marko Nedić, Analiza uticaja puštanja u pogon asinhronih motora na kvalitet električne energije u mreži, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 18.11.2016
 8. Vladimir Milojević, Određivanje parametara visokonaponskih prenosnih vodova na bazi sinhronizovanog mjerenja fazora napona i struje pomoću PMU (Phasor Measurements Unit) uređaja, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 04.03.2017
 9. Dragoljub Milošević, Ispitivanje izolacionog sistema sinhronog generatora u termoelektrani Gacko, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 26.06.2018
 10. Dejan Govedarica, Analiza nesimetričnog opterećenja transformatora u distributivnoj mreži, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 27.06.2018
 11. Miljan Šinik, Analiza kvaliteta električne energije u distributivnoj mreži Trebinja, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu , 10.07.2019
 12. Marko Kremenović, Uticaj frekventno regulisanih i neregulisanih elektromotornih pogona na kvalitet električne energije u industrijskim mrežama, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu , 11.07.2019
Spisak rezultata R205 - Mentorstvo diplomskog radaBroj
19 
 1. Slobodan Stjepanović, Eksperimentalna i simulaciona analiza Ferantijevog efekta i uključenja voda u praznom hodu, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 08.06.2015
 2. Radenka Elez, Mogućnost primjene linijskih odvodnika prenapona za zaštitu srednjenaponskih dalekovoda, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 28.09.2015
 3. Nedeljko Pribilović, Pregled metoda zaštite dalekovoda od atmosferskih pražnjenja, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 28.09.2015
 4. Boško Dačević, Sanacija naponskih prilika u distributivnim mrežama, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 15.04.2016
 5. Spaso Soldo, Održavanje visokonaponskih nadzemnih vodova u pogonskom stanju, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 26.04.2016
 6. Milorad Tokanović, Prognoza potrošnje električne energije i snage, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 17.06.2016
 7. Miljan Kovačević, SCADA sistemi u Hidroelektranama na Trebišnjici, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 17.06.2016
 8. Miloš Lukić, Osvjetljenje tunela, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 21.10.2016
 9. Milan Timotija, Energetsko naprezanje odvodnika prenapona na distributivnim vodovima, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 01.11.2016
 10. Dragan Spaić, Uporedne analize primjene nadzemnih i kablovskih vodova, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 02.06.2017
 11. Bogdan Milošević, Uticaj vibracija na provodnike visokonaponskih nadzemnih vodova, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 14.07.2017
 12. Anja Kostić, Analiza prenosne mreže Bosne i Hercegovine, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 14.09.2017
 13. Dejan Janjoš, Analiza propisa sa aspekta definisanja klimatskih uslova za projektovanje visokonaponskih nadzemnih vodova, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 18.10.2017
 14. Jovana Gurović, Proračun tokova snaga i naponskih prilika u distributivnim mrežama, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 21.12.2017
 15. Jelena Mazić, Zaleđivanje na visokonaponskim nadzemnim vodovima, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 22.02.2018
 16. Jovana Kazunović, Operativno upravljanje elektroenergetskim sistemom Republike Srpske, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 04.06.2018
 17. Miljan Ratković, Projektovanje visokonaponskih nadzemnih vodova sa osvrtom na standarde, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 15.06.2018
 18. Tanja Marić, Transformacija nesimetričnih trofaznih sistema u sistem simetričnih komponenti pomoću računara, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu , 18.03.2019
 19. Zorica Petrović, Naponski i strujni transformatori za relejnu zaštitu, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu , 20.06.2019
Spisak rezultata R300 - Rad na projektu
Spisak rezultata R302 - Rukovođenje projektom nacionalnog značajaBroj
 1. Izrada projektne dokumentacije sigurnosnih sistema i sistema nadzora okoline proizvodnih pogona JP Elektroprivrede HZ HB, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 01.08.2014 - 31.08.2014, Projekti za privredu BiH
Spisak rezultata R305 - Učešće u izradi projektaBroj
 1. B. Krstajić, D. Šuka, G. Vuković, A. Simović, N. Davidović: Procjena individualne izloženosti radiofrekventnim emisijama baznih stanica mobilne telefonije u urbanom području, Ministarstvo nauke i tehnologije RS, ugovor broj 19/6-020/961-87/10, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 01.11.2010 - 01.11.2011, Projekat ministarstva nauke i tehnologije
 2. Процјена индивидуалне изложености радиофреквентним емисијама базних станица мобилне телефоније у урбаном (насељеном) подручју, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 01.11.2010 - 01.11.2011, Projekat ministarstva nauke i tehnologije
Spisak rezultata R80 - Disertacije i magistarske teze
Spisak rezultata R82 - Odbranjena magistarska tezaBroj
 1. Aleksandar Simović, Metode i uređaji za dijagnostiku stanja komponenti nadzemnog voda, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 28.05.2010
Spisak rezultata R81 - Odbranjena doktorska disertacijaBroj
 1. Aleksandar Simović, Kriterijumi za revitalizaciju visokonaponskih nadzemnih vodova, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 14.03.2015