Vrati se nazad

Magistar elektrotehnike Bojana Novaković, Viši asistent

1. OSNOVNI PODACI
ImeBojana 
PrezimeNovaković 
Datum rođenja20.12.1984 
Mjesto rođenjaFoča 
Država rođenjaBiH 
ZvanjeViši asistent 
TitulaMagistar elektrotehnike 
E-mailbojana.novakovic@etf.unssa.rs.ba 
Direktni telefon 
Telefon na poslu, lokal 
Visokoškolska ustanova Univerzitet u Istočnom Sarajevu 
Organizaciona jedinicaElektrotehnički fakultet 
Naučna oblast (naučno polje i uža naučna oblast)Elektroenergetika i Opšta elektrotehnika 
2. PODACI O STEČENIM DIPLOMAMA
Diploma (osnovne studije, I ciklus)
Godina2009 
MjestoIstočno Sarajevo 
InstitucijaElektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo 
Naslov radaAnaliza pouzdanosti distrubutivnih mreža sa distribuiranim izvorima električne energije 
OblastElektroenergetika 
3. PODACI O IZBORIMA U ZVANJE
Godina izbora (reizbora)Naziv zvanjaUstanovaNaučna oblast
2012Viši asistentUniverzitet u Istočnom SarajevuElektroenergetika i Opšta elektrotehnika
2009AsistentUniverzitet u Istočnom SarajevuElektroenergetika i Opšta elektrotehnika
4. STRUČNA BIOGRAFIJA
5. REZULTATI PRODUKCIJE NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG/UMJETNIČKOG RADA
Spisak rezultata R50 - Objavljen rad međunarodnog značaja
Spisak rezultata R54 - Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja štampan u cjelini Broj
  1. B. Novaković, M. Savić, "Poređenje dvije metode za statistički pristup koordinaciji izolacije", CIGRE Srbija, 2013
  2. N. Cincar, R. Mitrić, B. Novaković, A. Simović, "Neki aspekti primjene programa AutoCAD-a i Excel-a pri projektovanju električnih instalacija", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 7, No. D-14, pp. 364-367, 2008
Spisak rezultata R60 - Objavljen rad nacionalnog značaja
Spisak rezultata R62 - Rad u časopisu nacionalnog značaja Broj
  1. B. Novaković, J. Mikulović, "Analiza definicija reaktivne snage za elektroenergetske sisteme sa složenoperiodičnim naponima i strujama", Energetičar, No. XVII, pp. 42-57, 2012
  2. B. Novaković, S. Jokić, M. Ikić, G. Vuković, Ž. Đurišić, "Prеglеd mеtоdоlоgiја kоntrоlе hаrmоniјskih izоbličеnjа u industriјskim mrеžаmа sа kоmpеnzаciјоm rеаktivnе snаgе", ЕNЕRGЕТIČАR, No. XV, pp. 27-48, 2010
Spisak rezultata R64 - Rad saopšten na skupu nacionalnog značaja štampan u cjelini Broj
  1. S. Lubura, S. Lale, B. Novaković, M. Ristović, M. Šoja, M. Ikić, "Eksperimentalna verifikacija uticaja metoda diskretizacije na rad dvofaznog generatora kod SRF-PLL struktura", 60. конференција за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику ЕТРАН 2016, pp. EL1.4.1-6, ISBN 978-86-7466-618-0, 2016
  2. J. Mikulović, T. Šekara, B. Novaković, "Definicija reaktivne snage za sisteme sa složenoperiodičnim naponima i strujama na osnovu minimizacije struje potrošača", Etran, 2011
  3. B. Novaković, J. Mikulović, "Uporedna analiza definicija reaktivne snage za elektroenergetske sisteme sa složenoperiodičnim naponima i strujama", INFOTEH-JAHORINA, 2011
  4. B. Novaković, S. Jokić, Ž. Đurišić, "Algoritam za estimaciju fazora viših harmonika napona i struja u elektroenergetskom sistemu", Indel, Vol. 8, pp. 328-333, 2010
  5. B. Novaković, S. Jokić, G. Vuković, P. Matić, "Kompenzacija reaktivne snage srednjenaponskih industrijskih postrojenja u prisustvu viših harmonika", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 9, No. D-3, pp. 366-370, 2010
  6. B. Novaković, S. Jokić, G. Vuković, P. Matić, "Mjere za eliminisanje uticaja kompenzacije reaktivne snage na kvalitet električne energije u postrojenjima sa prisutnim višim harmonicima", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 9, No. D-4, pp. 371-375, 2010