Vrati se nazad

magistar tehničkih nauka Goran Vuković,

1. OSNOVNI PODACI
ImeGoran 
PrezimeVuković 
Datum rođenja12.03.1983 
Mjesto rođenjaCentar, Sarajevo 
Država rođenjaBiH 
Zvanje 
Titulamagistar tehničkih nauka 
E-mailgoran.vukovic@etf.ues.rs.ba 
Direktni telefon 
Telefon na poslu, lokal 
Visokoškolska ustanova Univerzitet u Istočnom Sarajevu 
Organizaciona jedinicaElektrotehnički fakultet 
Naučna oblast (naučno polje i uža naučna oblast) 
2. PODACI O STEČENIM DIPLOMAMA
Diploma (osnovne studije, I ciklus)
Godina2007 
MjestoIstočno Sarajevo 
InstitucijaElektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo 
Naslov radaIspravljači i uobličavači napona 
OblastElektroenergetika-energetska elektronika 
Magistarska teza (master, II ciklus)
Godina2016 
MjestoIstocno Sarajevo 
InstitucijaETF ISTOCNO SARAJEVO 
Naslov radaPovećanje energetske efikasnosti u regulisanim električnim pogonima sa asinhronim motorom 
OblastElektroenergetika-elektromotorni pogoni 
3. PODACI O IZBORIMA U ZVANJE
Godina izbora (reizbora)Naziv zvanjaUstanovaNaučna oblast
4. STRUČNA BIOGRAFIJA
5. REZULTATI PRODUKCIJE NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG/UMJETNIČKOG RADA
Spisak rezultata R50 - Objavljen rad međunarodnog značaja
Spisak rezultata R54 - Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja štampan u cjelini Broj
 1. M. Forcan, M. Banjanin, G. Vuković, "ANALIZA SIMETRIČNIH PROCESA NA NADZEMNIM VODOVIMA U PRAZNOM HODU", INFOTEH-JAHORINA, 2016
Spisak rezultata R60 - Objavljen rad nacionalnog značaja
Spisak rezultata R61 - Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja Broj
 1. G. Vuković, S. Ajkalo, S. Jokić, P. Matić, " Acquisition system for static torque characteristics measuring", Electronics, Vol. Volume 13, No. Number 2,, pp. 14-2 0 , 2009
Spisak rezultata R62 - Rad u časopisu nacionalnog značaja Broj
 1. B. Novaković, S. Jokić, M. Ikić, G. Vuković, Ž. Đurišić, "Prеglеd mеtоdоlоgiја kоntrоlе hаrmоniјskih izоbličеnjа u industriјskim mrеžаmа sа kоmpеnzаciјоm rеаktivnе snаgе", ЕNЕRGЕТIČАR, No. XV, pp. 27-48, 2010
Spisak rezultata R64 - Rad saopšten na skupu nacionalnog značaja štampan u cjelini Broj
 1. G. Vuković, "Hardware realization part for the measure and protection in adjustable speed drives ", INFOTEH-JAHORINA, Vol. Vol. 11, 2012
 2. G. Vuković, V. Milojević, Ž. Đurišić, "Naprezanje kondezatorske baterije pri konpezaciji reaktivne snage, ", INFOTEH-JAHORINA, 2011
 3. B. Novaković, S. Jokić, G. Vuković, P. Matić, "Kompenzacija reaktivne snage srednjenaponskih industrijskih postrojenja u prisustvu viših harmonika", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 9, No. D-3, pp. 366-370, 2010
 4. N. Popov, D. Mihić, S. Vukosavić, S. Jokić, G. Vuković, "Merenje impedanse asinhrone mašine i indirektno određivanje temperature,", INDEL, 2010
 5. B. Novaković, S. Jokić, G. Vuković, P. Matić, "Mjere za eliminisanje uticaja kompenzacije reaktivne snage na kvalitet električne energije u postrojenjima sa prisutnim višim harmonicima", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 9, No. D-4, pp. 371-375, 2010
 6. B. Blanuša, B. Dokić, G. Vuković, "New Hybrid Model for Efficiency Optimization Of Induction Motor Drives", INFOTEH-JAHORINA, 2010
 7. D. Mihić, N. Popov, S. Vukosavić, G. Vuković, S. Jokić, "Određivanje optimalnog broja navojaka sinhronog vučnog motora", INDEL, 2010
 8. G. Vuković, S. Ajkalo, S. Jokić, P. Matić, "Mjerno - akvizacioni sistem za snimanje statičkih momentnih karakteristika električnih maši na,", INFOTEH-JAHORINA, 2009
Spisak rezultata R300 - Rad na projektu
Spisak rezultata R305 - Učešće u izradi projektaBroj
 1. B. Krstajić, D. Šuka, G. Vuković, A. Simović, N. Davidović: Procjena individualne izloženosti radiofrekventnim emisijama baznih stanica mobilne telefonije u urbanom području, Ministarstvo nauke i tehnologije RS, ugovor broj 19/6-020/961-87/10, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 01.11.2010 - 01.11.2011, Projekat ministarstva nauke i tehnologije
 2. Процјена индивидуалне изложености радиофреквентним емисијама базних станица мобилне телефоније у урбаном (насељеном) подручју, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 01.11.2010 - 01.11.2011, Projekat ministarstva nauke i tehnologije
Spisak rezultata R80 - Disertacije i magistarske teze
Spisak rezultata R82 - Odbranjena magistarska tezaBroj
 1. Goran Vuković, Povećanje energetske efikasnosti u regulisanim električnim pogonima sa asinhronim motorom, ETF ISTOCNO SARAJEVO, Istocno Sarajevo, 19.02.2016