Vrati se nazad

Doktor nauka - elektrotehnika i računarstvo Mladen Banjanin, Docent

1. OSNOVNI PODACI
ImeMladen 
PrezimeBanjanin 
Datum rođenja22.01.1988 
Mjesto rođenjaSarajevo 
Država rođenjaSFRJ 
ZvanjeDocent 
TitulaDoktor nauka - elektrotehnika i računarstvo 
E-mailmladen.banjanin@etf.ues.rs.ba 
Direktni telefon 
Telefon na poslu, lokal 
Visokoškolska ustanova Univerzitet u Istočnom Sarajevu 
Organizaciona jedinicaElektrotehnički fakultet 
Naučna oblast (naučno polje i uža naučna oblast)Elektroenergetika 
2. PODACI O STEČENIM DIPLOMAMA
Diploma (osnovne studije, I ciklus)
Godina2011 
MjestoIstočno Sarajevo 
InstitucijaElektrotehnički fakultet u Istočnom Sarajevu 
Naslov radaUticaj amplitude struje atmosferskog električnog pražnjenja i ugiba užeta na veličinu atraktivne zone dalekovoda 
OblastTehnika visokog napona - Atmosferski prenaponi 
Magistarska teza (master, II ciklus)
Godina2012 
MjestoBeograd 
InstitucijaElektrotehnički fakultet 
Naslov radaModelovanje preskoka na dalekovodu pri delovanju atmosferskih prenapona 
OblastTehnika visokog napona - Atmosferski prenaponi 
Doktorska disertacija (III ciklus)
Godina2017 
MjestoBeograd 
InstitucijaElektrotehnički fakultet u Beogradu 
Naslov radaZaštita nadzemnih vodova od atmosferskih prenapona u ekstremnim uslovima 
OblastElektroenergetika 
3. PODACI O IZBORIMA U ZVANJE
Godina izbora (reizbora)Naziv zvanjaUstanovaNaučna oblast
2017DocentUniverzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultetElektroenergetika
2013Viši asistentUniverzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultetElektroenergetika
2011AsistentUniverzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultetElektroenergetika
4. STRUČNA BIOGRAFIJA
Mladen Banjanin je rođen 22.01.1988. godine u Sarajevu, BiH, SFRJ. Osnovnu i nižu muzičku školu, kao i gimnaziju je završio u Palama, Republika Srpska - BiH, 2003. i 2007. godine respektivno. Za ostvarene rezultate u školovanju je nagrađen diplomama „Vuk Stefanović Karadžić“. Učestvovao je na regionalnim i republičkim takmičenjima učenika osnovnih i srednjih škola iz matematike.

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu upisao je 2007. godine. Diplomirao je prvi u generaciji, 15.07.2011. godine, na studijskom programu Elektroenergetika. Osnovne studije je završio sa prosječnom ocjenom 9,81. Nosilac je brojnih priznanja Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu za uspješno studiranje. Na drugoj, trećoj i četvrtoj godini studija imao je najviši prosjek ocjena na godini. Proglašen je za najuspješnijeg diplomca u školskoj 2011/2012 godini.

Master studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu je upisao 2011. godine, modul za Elektroenergetske sisteme. Master rad je odbranio 28.09.2012. godine. Master studije je završio sa prosječnom ocjenom 9,83.

Doktorske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, modul Elektroenergetske mreže i sistemi, upisao je 2012. godine. Na prijemnoj listi je zauzeo prvo mjesto u konkurenciji 78 kandidata. Doktorsku disertaciju je odbranio je 29.09.2017. godine. Doktorske studije je završio sa prosječnom ocjenom 10.

Na sva tri ciklusa studija je bio stipendista Fonda „dr Milan Jelić“.

U decembru 2011. godine je zaposlen na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, u zvanju asistent. U maju 2013. godine je izabran za višeg asistenta, a u decembru 2017. godine za docenta.
Na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu je 2016. godine proglašen za najboljeg naučnog radnika iz reda saradnika.

Do sada je objavio 6 naučnih radova u časopisima sa SCI liste, kao i veliki broj radova u nacionalnim i međunarodnim časopisima i na konferencijama. Autor je pomoćnog udžbenika "Tehnika visokog napona 2 - auditorne, numeričke i laboratorijske vježbe", a koautor „Praktikuma za laboratorijske vježbe iz Električnih mjerenja“, čiji je izdavač Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo. Učestvovao je u recenziranju radova za renomirane međunarodne naučne časopise IEEE Transaction on Power Delivery, Electric Power Systems Research i International Journal of Electrical Power and Energy Systems. Radio je na izradi deset komercijalnih projekata i studija za inostrane i domaće naručioce.

Od februara 2018. godine obavlja funkciju rukovodioca Katedre za elektroenergetiku.

Od marta 2020. godine obavlja funkciju prodekana za nauku i preduzetništvo.

Na Elektrotehničkom fakultetu u Banja Luci je angažovan kao gostujući profesor na predmetu Tehnika visokog napona.

Oženjen je i otac dvoje djece.
5. REZULTATI PRODUKCIJE NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG/UMJETNIČKOG RADA
Spisak rezultata R50 - Objavljen rad međunarodnog značaja
Spisak rezultata R51 - Rad u vodećem časopisu međunarodnog značaja Broj
 1. M. Banjanin, M. Savić, Z. Stojković, "Lightning protection of overhead transmission lines using external ground wires", Electric Power Systems Research, DOI 10.1016/j.epsr.2015.06.001, 2015
 2. M. Banjanin, M. Savić, "Some aspects of overhead transmission lines lightning performance estimation in engineering practice", International Transactions on Electrical Energy Systems, DOI 10.1002/etep.2069, 2015
 3. M. Banjanin, M. Savić, "Specialized software for estimating transmission line and substation lightning performance", International Journal of Electrical Engineering Education, DOI 10.1177/0020720915588102, 2015
Spisak rezultata R54 - Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja štampan u cjelini Broj
 1. M. Forcan, M. Banjanin, G. Vuković, "ANALIZA SIMETRIČNIH PROCESA NA NADZEMNIM VODOVIMA U PRAZNOM HODU", INFOTEH-JAHORINA, 2016
 2. M. Banjanin, "ATMOSFERSKI PRENAPONI NA NADZEMNIM VODOVIMA – UTICAJ MODELA ELEMENATA NA REZULTATE PRORAČUNA", INFOTEH-JAHORINA, 2016
 3. M. Banjanin, "PRIMJENA LINIJSKIH ODVODNIKA PRENAPONA ZA ZAŠTITU 110 KV POSTROJENJA OD ATMOSFERSKIH PRENAPONA", INFOTEH-JAHORINA, 2016
 4. M. Savić, M. Banjanin, "Improvement of Lightning Limiting Parameters Method for Substation Lightning Performance Estimation", CIGRE C4 Colloquium on PQL, 2012
 5. M. Savić, M. Banjanin, S. Tatalović, "The comparison of total lightning outages of distribution lines with and without earth wires taking into consideration induced overvoltages", CIGRE C4 Colloquium on PQL, 2012
Spisak rezultata R60 - Objavljen rad nacionalnog značaja
Spisak rezultata R62 - Rad u časopisu nacionalnog značaja Broj
 1. M. Banjanin, J. Mikulović, "Uticaj malih elektrana na distributivnu mrežu", Energetičar, 2013
 2. M. Šoja, M. Ikić, M. Banjanin, M. Radmanović, M. Radmanović, "Improving Efficiency of Power Electronics Converters", ELECTRONICS, Vol. 14, No. 2, pp. 37-42, ISSN ISSN 1450 -5843, 2010
Spisak rezultata R64 - Rad saopšten na skupu nacionalnog značaja štampan u cjelini Broj
14 
 1. M. Forcan, M. Banjanin, "PRIMJENA FIZIČKOG MODELA NADZEMNOG VODA U EDUKACIJI STUDENATA", ETRAN, 2016
 2. M. Savić, R. Kovačić, M. Žarković, M. Mijić, M. Banjanin, "PROBLEM ZAŠTITE 35 KV POSTROJENJA SA IZOLOVANOM NEUTRALNOM TAČKOM U PLANINSKOM PODRUČJU OD PRENAPONA", CIRED Srbija, 2016
 3. M. Banjanin, M. Savić, J. Tuševljak, "MODELOVANJE ATMOSFERSKIH PRENAPONA NA NADZEMNIM VODOVIMA", ETRAN, 2014
 4. S. Sadović, M. Savić, T. Sadović, M. Banjanin, "Određivanje performanse dalekovoda na bazi mjerenja tranzijenata i lociranja udara groma", INFOTEH-JAHORINA, 2014
 5. J. Tuševljak, M. Banjanin, "Primjena linijskih odvodnika prenapona za zaštitu dalekovoda od atmosferskih prenapona", INFOTEH-JAHORINA, 2014
 6. M. Banjanin, J. Tuševljak, "Uticaj distribuiranih izvora električne energije na mrežu", INFOTEH-JAHORINA, 2014
 7. M. Savić, M. Banjanin, M. Lalović, M. Mijić, M. Tuvić, "Gromobranska zaštita visokonaponskog kabla položenog u tlo velike specifične otpornosti u oblasti sa velikim brojem grmljavinskih dana", CIGRE SRBIJE, 2013
 8. M. Banjanin, M. Savić, R. Kovačić, "Ispitivanje odziva visokonaponskog omskog djelila napona", INFOTEH-JAHORINA, 2013
 9. M. Banjanin, M. Savić, J. Tuševljak, "Modelovanje preskoka na dugim vazdušnim razmacima", INFOTEH-JAHORINA, 2013
 10. M. Banjanin, M. Savić, "Koordinacija izolacije 220 kV SF6 postrojenja pri hidroelektrani", INFOTEH-JAHORINA, 2012
 11. M. Savić, M. Banjanin, "Koordinacija izolacije 400 kV SF6 postrojenja pri hidroelektrani napajanog dugačkim kablom", CIGRE SRBIJE, 2011
 12. M. Banjanin, M. Savić, "Uticaj amplitude struje atmosferskog pražnjenja i ugiba užeta na veličinu atraktivne zone nadzemnog voda", INFOTEH-JAHORINA, 2011
 13. M. Šoja, M. Ikić, M. Banjanin, M. Radmanović, "PОVЕĆАNјЕ ЕFIKАSNОSТI PRЕТVАRАČА ЕNЕRGЕТSKЕ ЕLЕKТRОNIKЕ - I diо", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 9, No. Ref. EV-22, pp. 796-800, ISBN 99938-624-2-8, 2010
 14. M. Šoja, M. Ikić, M. Banjanin, M. Radmanović, "PОVЕĆАNјЕ ЕFIKАSNОSТI PRЕТVАRАČА ЕNЕRGЕТSKЕ ЕLЕKТRОNIKЕ - II diо", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 9, No. Ref. EV-23, pp. 801-805, ISBN 99938-624-2-8, 2010
Spisak rezultata R100 - Udžbenik, zbirka zadtaka, praktikum i sl.
Spisak rezultata R104 - Praktikum Broj
 1. S. Damjanović, M. Banjanin, M. Ćosović, M. Forcan, "PRAKTIKUM ZA LABORATORIJSKE VJEŽBE IZ ELEKTRIČNIH MJERENjA", ISBN 978-99976-682-2-6, 2016
Spisak rezultata R300 - Rad na projektu
Spisak rezultata R305 - Učešće u izradi projektaBroj
 1. Lightning performance study of Kashang Hydro Electric Power Station, India., Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu, 10.03.2011 - 10.05.2011, Projekat za inostranog naručioca
 2. Lightning performance study of Sawra Kuddu Hydro Electric Power Station, India., Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu, 15.05.2011 - 15.07.2011, Projekat za inostranog naručioca
 3. Insulation coordination study of substation 220/6.3/6.3 kV TS NIS RNP, NIS – Naftna industrija Srbije, Pančevo., Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu, 20.07.2011 - 20.09.2011, Projekat za inostranog naručioca
 4. Razvoj i izrada udarnih naponskih generatora, Srbija, Društvo za proizvodnju i inženjering «ELBI», Valjevo, i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu, 01.03.2012 - 31.08.2013, Rješavanje tehničkih problema
 5. Primena prenaponske zaštite prenosnih nadzemnih vodova visokog napona u cilju smanjenja broja kvarova usled atmosferskih prenapona, Elektromreža Srbije (EMS)., Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu, 10.09.2012 - 31.12.2013, Rješavanje tehničkih problema
 6. Studija zaštite visokonaponskog kabla nazivnog napona 10 kV koji povezuje TS Trebinje 1 (110/35/2•10) kV – i radio relejnu stanicu Leotar, Bosna i Hercegovina., Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu, 01.10.2012 - 03.12.2012, Rješavanje tehničkih problema
 7. Mjerenje impulsne impedanse uzemljivača dalekovodnih stubova tipa „A“, Bosna i Hercegovina., Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 30.10.2012 - 13.11.2012, Projekti za privredu BiH
 8. Insulation coordination study for new 220/33 KV substation Habshan, Habshan Gas Complex, Abu Dhabi, United Arab Emirates., Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu, 10.08.2013 - 30.08.2013, Projekat za inostranog naručioca
 9. Koordinacija izolacije 35 kV mreže sistema HE Bočac - Eksperimentalna i numerička analiza prenapona pri zemljospoju u 35 kV mreži, Bosna i Hercegovina., Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu, 20.10.2015 - 11.12.2015, Projekti za privredu BiH
Spisak rezultata R80 - Disertacije i magistarske teze
Spisak rezultata R82 - Odbranjena magistarska tezaBroj
 1. Mladen Banjanin, Modelovanje preskoka na dalekovodu pri delovanju atmosferskih prenapona, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 28.09.2012
Spisak rezultata R81 - Odbranjena doktorska disertacijaBroj
 1. Mladen Banjanin, Zaštita nadzemnih vodova od atmosferskih prenapona u ekstremnim uslovima, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, Beograd, 29.09.2017