Vrati se nazad

Doktor lingvističkih nauka Darko Kovačević, Lektor

1. OSNOVNI PODACI
ImeDarko  
PrezimeKovačević 
Datum rođenja01.09.1978 
Mjesto rođenjaSarajevo 
Država rođenjaSFRJ 
ZvanjeLektor 
TitulaDoktor lingvističkih nauka 
E-maildax1978@gmail.com 
Direktni telefon 
Telefon na poslu, lokal 
Visokoškolska ustanova Univerzitet u Istočnom Sarajevu 
Organizaciona jedinicaElektrotehnički fakultet 
Naučna oblast (naučno polje i uža naučna oblast)Specifični jezici (anglistika) 
2. PODACI O STEČENIM DIPLOMAMA
Diploma (osnovne studije, I ciklus)
Godina2002 
MjestoIstočno Sarajevo - Pale 
InstitucijaFilozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu 
Naslov radaNarrative Techniques in The Sound and the Fury 
Oblastanglistika, američka književnost, naratologija 
Godina2004 
MjestoIstočno Sarajevo 
InstitucijaMuzička akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu 
Naslov radaProžimanje varijacionog i koncertantnog žanra u: Simfonijskim varijacijama S. Franka, Rokoko varijacijama P. I. Čajkovskog i Rapsodiji na Paganinijevu temu S. Rahmanjinova 
OblastMuzička teorija, muzička analiza, muzički oblici, harmonija 
Magistarska teza (master, II ciklus)
Godina2007 
MjestoIstočno Sarajevo - Pale 
InstitucijaFilozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu 
Naslov radaUticaj američkih proznih pisaca 19. i 20. vijeka na književno stvaralaštvo Mome Kapora 
Oblastamerička književnost, komparativna književnost, srpska književnost, anglistika 
Doktorska disertacija (III ciklus)
Godina2014 
MjestoIstočno Sarajevo 
InstitucijaFilozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu 
Naslov radaPripovjedni postupci u romanima Pola Ostera 
OblastAmerička književnost, anglistika, amerikanistika, naratologija 
Godina2016 
MjestoNovi Sad 
InstitucijaUniverzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet 
Naslov radaKontrastivna analiza žanra u tekstovima o klasičnoj muzici na engleskom i srpskom jeziku 
Oblastlingvistika, analiza diskursa, analiza žanra, kontrastivna analiza 
3. PODACI O IZBORIMA U ZVANJE
Godina izbora (reizbora)Naziv zvanjaUstanovaNaučna oblast
2013LektorElektrotehnički fakultet Univerziteta u Istočnom SarajevuSpecifični jezici (anglistika)
4. STRUČNA BIOGRAFIJA
Darko Kovačević rođen je 1. septembra 1978. godine u Sarajevu, Opština Centar. Osnovno obrazovanje sticao je najprije u Osnovnoj školi „Prvi maj“ u Sarajevu, a potom, nakon izbijanja ratnih dejstava, u Osnovnoj školi „Aleksa Šantić“ u Vojkovićima. Nakon završene osnovne škole, 1993. godine upisao je Gimnaziju Ilidža, a dvije godine kasnije i Srednju muzičku školu Ilidža. Gimnaziju je završio 1997. godine sa prosječnom ocjenom 5.00, dok Srednju muzičku školu završava vanredno, 1998. godine, takođe sa prosječnom ocjenom 5.00.
Po završetku Gimnazije, školovanje nastavlјa na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Srpskom (danas Istočnom) Sarajevu, na Odsjek za engleski jezik i književnost. Diplomirao je 19. septembra 2002. godine.
Takođe, uporedo sa Filozofskim fakultetom, studirao je i Muzičku akademiju Univerziteta u Srpskom (danas Istočnom) Sarajevu, Odsjek za opštu muzičku pedagogiju, gdje je diplomirao 6. jula 2004. godine.
2003. godine upisao je poslijediplomski magistarski studij iz književnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Magistrirao je 7. jula 2007.
Od 2007. godine, rješenjem Ministarstva pravde Republike Srpske, postavlјen je za stalnog sudskog tumača engleskog jezika.
2009. godine prijavio je doktorsku tezu na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Stručna biografija

Diplomiranjem na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Odsjek za engleski jezik i književnost, Darko Kovačević stekao je stručni naziv profesor engleskog jezika i književnosti. Diplomski rad odbranio iz predmeta Američka književnost. Tema diplomskog rada bila je: „Narrative Techniques in The Sound and the Fury“. Rad je rađen pod mentorstvom prof. dr Vladislave Felbabov i odbranjen sa ocjenom devet (9).
Diplomiranjem na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Odsjek za opštu muzičku pedagogiju, Darko Kovečević stekao je i zvanje diplomirani muzički pedagog. Diplomski rad je odbranio iz predmeta Muzički oblici, na temu „Prožimanje varijacionog i koncertantnog žanra u: Simfonijskim varijacijama S. Franka, Rokoko varijacijama P. I. Čajkovskog i Rapsodiji na Paganinijevu temu S. Rahmanjinova“. Rad je rađen pod mentorstvom prof. dr Branke Radović i odbranjen sa ocjenom devet (9).
Odbranom magistarskog rada na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, stekao je i stručni naziv magistar književnoistorijskih nauka. Tema magistarskog rada bila je: „Uticaj američkih proznih pisaca 19. i 20. vijeka na književno stvaralaštvo Mome Kapora“. Rad je rađen pod mentorstvom vanr. prof. dr Jovana Delića.
Kao student četvrte godine Filozofskog fakulteta, 2001. godine je počeo da radi na radnom mjestu profesora predmeta „Engleski jezik“ u Gimnaziji i srednjoj stručnoj školi Srpska Ilidža. Na tom radnom mjestu radio je dvije godine (2001  2003).
Od novembra 2003. godine Darko Kovačević zaposlen je na Elektrotehničkom fakultetu u Srpskom (kasnije Istočnom) Sarajevu u zvanju lektora (po starom zakonu, na osnovu koga je za sticanje zvanja lektora bio potreban samo završen dodiplomski studij sa prosjekom ocjena većim od 8,00) na predmetima „Engleski jezik 1, 2, 3 i 4“.
Od oktobra 2008. godine u istom zvanju (sada po novom zakonu, u kome je naznačeno da je neophodan uslov za izbor u zvanje lektora završen postdiplomski – magistarski studij) angažovan je i na Muzičkoj akademiji (predmeti „Engleski jezik 1 i 2“ i Mašinskom fakultetu (predmeti „Engleski jezik 1 i 2“ i „Tehnički engleski“) Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Tokom akademske 2011-2012. godine, na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu držao je predavanja na master studijama, iz izbornog predmeta „Engleski u strukovnoj komunikaciji“. U decembru 2013. ponovo je izabran u isto zvanje.
Darko Kovačević je aktivno uklјučen u projekat formiranja i izgradnje multimedijalne fonolaboratorije za engleski jezik na Elektrotehničkom fakultetu u Istočnom Sarajevu. Takođe, pokazuje veliko interesovanje za savremene metode nastave i učenja (elearning i distance learning) kao i za praktičnu primjenu različitih informacionih tehnologija u nastavi i kreiranju nastavnih materijala.
Član je i tima za realizaciju Projekta baze podataka Informacionog sistema Univerziteta u Istočnom Sarajevu (ugovor br. 011595/07 od 27. 12. 2007.), a učestvovao je i u projektima u vezi sa standardizacijom i uvođenjem ECTS kredita na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, kao i u različitim međunarodnim projektima u koje su uklјučeni Elektrotehnički fakultet, Muzička akademija i Mašinski fakultet u Istočnom Sarajevu.
Tokom svog rada na Elektrotehničkom fakultetu. Muzičkoj akademiji i Mašinskom fakultetu, preveo je veliki broj službenih i projektnih dokumenata.
Kovačević redovno sarađuje sa British Council  om u Sarajevu i aktivno učestvuje u radu specijalizovanih seminara i radionica za nastavnike engleskog jezika.
Godine 2007. Darko Kovačević je postavlјen za stalnog sudskog tumača engleskog jezika, od strane Ministarstva pravde Republike Srpske. Takođe, tokom 2009. i 2010. godine pohađao je i uspješno završio jednogodišnji specijalistički studij pri Udruženju naučnih i stručnih prevodilaca Srbije u Beogradu, čime je stekao zvanje prevodilac/tumač za engleski jezik. Osim toga, 2010. godine uspejšno je položio svih sedam modula za sticanje ECDL (European Computer Driving Licence) certifikata.
5. REZULTATI PRODUKCIJE NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG/UMJETNIČKOG RADA
Spisak rezultata R50 - Objavljen rad međunarodnog značaja
Spisak rezultata R54 - Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja štampan u cjelini Broj
18 
 1. D. Kovačević, "Prezi - An Online Presentation Tool and Some Possibilities of Its Use in Creating ESP Courses", 3rd International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (FLTAL) Proceedings Book, pp. 427-435, 2013
 2. D. Kovačević, "Some Aspects of Narrative Techniques in Paul Auster’s Novels", 3rd International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (FLTAL) Proceedings Book, pp. 418-426, 2013
 3. D. Kovačević, "Texts on (Classical) Music and Some Aspects of their Use in Teaching ESP at the Academy of Music", 1st International Conference on Teaching English for Special Purposes, Niš - Serbia, Proceedings Book, pp. 770-778, 2013
 4. D. Kovačević, "Use of Two Google Drive Applications in ESP Tuition at Technical Faculties", V međunarodni naučno-stručni skup „Informacione tehnologije za elektronsko obrazovanje – ITeO 2013“ - Zbornik radova, pp. 171-177, 2013
 5. D. Kovačević, "Рат, дјеца и наратив у романима Коначари и Топ је био врео", Зборник радова са научног скупа „Наука и традиција“, No. 7/1, pp. 549-562, 2013
 6. D. Kovačević, "Facebook and Some Aspects of Its Use in Teaching ESP at Faculties", IV međunarodni naučno-stručni skup „Informacione tehnologije za elektronsko obrazovanje – ITeO 2012“ - Zbornik radova, pp. 166-171, 2012
 7. D. Kovačević, "Creation of an Online ESP Course in Web 2.0 Environment", 1st International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (FLTAL) Proceedings Book, pp. 329-334, 2011
 8. D. Kovačević, "Creation of Online Courses in Technical English", III međunarodni naučno-stručni skup „Informacione tehnologije za elektronsko obrazovanje – ITeO 2011“ - Zbornik radova, pp. 180-185, 2011
 9. D. Kovačević, "Creation of Online Teaching Materials for Students of Technical Faculties", Druga međunarodna konferencija „Jezik struke: Izazovi i perspektive“- Zbornik radova, pp. 455-466, 2011
 10. D. Kovačević, "Postmodern Narrative Strategies in Paul Auster's Novels Man in the Dark and Invisible", 1st International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (FLTAL) Proceedings Book, pp. 335-341, 2011
 11. D. Kovačević, "Quest for Identity in Three Recent Paul Auster’s Novels", English Language and Literature Studies: Image, Identity, Reality International Conference Proceedings, Vol. 2, pp. 267-278, 2011
 12. D. Kovačević, "Приповједни поступци у ратним романима Моме Капора", Зборник радова са научног скупа „Наука и политика“, No. 5/1, pp. 343-350, 2011
 13. D. Kovačević, "Elektronski sadržaji kao dodatak nastavi engleskog jezika na tehničkim fakultetima", II međunarodni naučno-stručni skup „Informacione tehnologije za elektronsko obrazovanje – ITeO 2010“ - Zbornik radova, pp. 253-259, 2010
 14. D. Kovačević, "iSpring Presenter as a Tool for the Improvement of Multimedia Presentations in English Language Teaching", 15 Kongres JISA DICG - Zbornik radova, 2010
 15. D. Kovačević, "When Should Nominal Compounds Be Avoided in Technical English?", Primenjena lingvistika 11 - Izabrani radovi sa III kongresa Društva za primenjenu lingvistiku Srbije „Primenjena lingvistika danas“, pp. 190 - 202, 2010
 16. D. Kovačević, "Haiku LMS and its Application in Creating English Language Courses on the Internet", 14 Kongres JISA DICG - Zbornik radova, 2009
 17. D. Kovačević, "Some Interpretation Aspects of Nominal Compounds in Technical English", International Conference “Across Languages and Cultures” , 2009
 18. D. Kovačević, "Usage of User-Generated Internet Content for the Improvement of English Language Teaching and Acquisition in Higher Education", 13. Kongres JISA DICG - Zbornik radova , 2008
Spisak rezultata R60 - Objavljen rad nacionalnog značaja
Spisak rezultata R64 - Rad saopšten na skupu nacionalnog značaja štampan u cjelini Broj
 1. D. Kovačević, "Android aplikacije za učenje engleskog jezika i mogućnosti njihove primjene u nastavi jezika struke na fakultetima", INFOTEH-JAHORINA, pp. 797-801, 2013
 2. D. Kovačević, "Neki aspekti upotrebe informacionih tehnologija u prevođenju sa engleskog jezika i na engleski jezik", INFOTEH-JAHORINA, pp. 863-866, 2012
 3. D. Kovačević, "Kreiranje interaktivnih online sadržaja za nastavu engleskog jezika na nematičnim fakultetima u programskom paketu „Hot Potatoes“, ", INFOTEH-JAHORINA, pp. 817-820, 2011
 4. D. Kovačević, "Kreiranje testova iz engleskog jezika na nematičnim fakultetima korišćenjem specijalizovanih aplikacija", INFOTEH-JAHORINA, pp. 687-691, 2010
 5. D. Kovačević, "Nastava engleskog jezika u multimedijalnoj računarskoj laboratoriji: karakteristike, mogućnosti, prednosti, mane i poređenja", INFOTEH-JAHORINA, pp. 516-519, 2009
 6. D. Kovačević, "Primjena CMS-a Moodle u unaprijeđivanju nastave iz predmeta „Engleski jezik" na Elektrotehničkom fakultetu u Istočnom Sarajevu", INFOTEH-JAHORINA, pp. 508-512, 2008
Spisak rezultata R90 - Rad objavljen u zborniku radova instituta (fakulteta) i ...
Spisak rezultata R91 - Rad štampan u cjelini sa recenzijom Broj
 1. D. Kovačević, "Narrative Techniques in Paul Auster's Novels “Moon Palace” and “Oracle Night”", Радови Филозофског факултета, Vol. 14, No. 1, pp. 349-358, 2012
 2. D. Kovačević, "Narrative Construction of Characters and Their Identities in Paul Auster’s Novel Invisible", Радови Филозофског факултета, Vol. 13, No. 1, pp. 341-358, 2011
 3. D. Kovačević, "Life and Narrative in Paul Auster’s Novel The Book of Illusions", Радови Филозофског факултета, Vol. 12, No. 1, pp. 537-545, 2010
 4. D. Kovačević, "Приповједни поступци Пола Остера у романима „Mr. Vertigo“ и „Бруклинска ревија лудости”, ", Радови Филозофског факултета, Vol. 11, No. 1, pp. 308-319, 2009
Spisak rezultata R80 - Disertacije i magistarske teze
Spisak rezultata R82 - Odbranjena magistarska tezaBroj
 1. Darko Kovačević, Uticaj američkih proznih pisaca 19. i 20. vijeka na književno stvaralaštvo Mome Kapora, Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo - Pale, 07.07.2007
Spisak rezultata R81 - Odbranjena doktorska disertacijaBroj
 1. Darko Kovačević, Pripovjedni postupci u romanima Pola Ostera, Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 09.10.2014
 2. Darko Kovačević, Kontrastivna analiza žanra u tekstovima o klasičnoj muzici na engleskom i srpskom jeziku, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Novi Sad, 29.09.2016