Vrati se nazad

Doktor tehničkih nauka Danijel Mijić, Docent

1. OSNOVNI PODACI
ImeDanijel 
PrezimeMijić 
Datum rođenja30.11.1976 
Mjesto rođenjaSarajevo 
Država rođenjaSFRJ 
ZvanjeDocent 
TitulaDoktor tehničkih nauka 
E-maildanijel.mijic@etf.unssa.rs.ba 
Direktni telefon 
Telefon na poslu, lokal 
Visokoškolska ustanova Univerzitet u Istočnom Sarajevu 
Organizaciona jedinicaElektrotehnički fakultet 
Naučna oblast (naučno polje i uža naučna oblast)Računarske nauke 
2. PODACI O STEČENIM DIPLOMAMA
Diploma (osnovne studije, I ciklus)
Godina2001 
MjestoSrpsko Sarajevo 
InstitucijaElektrotehnički fakultet Srpsko Sarajevo, Univerzitet u Srpskom Sarajevu 
Naslov radaRealizacija upravljačkog softvera za upravljanje mješalicom za prah 
Oblast 
Magistarska teza (master, II ciklus)
Godina2007 
MjestoIstočno Sarajevo 
InstitucijaElektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo, Univerzitet u Istočnom Sarajevu 
Naslov radaPrimjena internet tehnologija u obrazovanju 
Oblast 
Doktorska disertacija (III ciklus)
Godina2013 
MjestoIstočno Sarajevo 
InstitucijaElektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu 
Naslov radaSoftverska podrška osiguranju kvaliteta na visokoškolskim ustanovama 
OblastRačunarske nauke 
3. PODACI O IZBORIMA U ZVANJE
Godina izbora (reizbora)Naziv zvanjaUstanovaNaučna oblast
2013DocentUniverzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultetRačunarske nauke
2008Viši asistentUniverzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultetRačunarstvo i informatika
2002AsistentUniverzitet u Srpskom Sarajevu, Elektrotehnički fakultetAutomatika (Teorija optimalnih rješenja)
4. STRUČNA BIOGRAFIJA
5. REZULTATI PRODUKCIJE NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG/UMJETNIČKOG RADA
Spisak rezultata R20 - Poglavlje u naučnoj knjizi: Pregledni članak
Spisak rezultata R22 - Poglavlјe u knjizi; pregledni članak u vodećem časopisu, u tematskom zborniku radova, u monografiji, ili u ediciji posvećenoj određenim naučnim oblastima (kategorija R52) Broj
 1. D. Mijić, D. Janković, "Towards Improvement of the Study Programme Quality: Alumni Tracking Information System", Advances in Intelligent and Soft Computing, ICT Innovations 2011, pp. 291-300, ISBN 978-3-642-28664-3, 2012
Spisak rezultata R50 - Objavljen rad međunarodnog značaja
Spisak rezultata R52 - Rad u časopisu međunarodnog značaja Broj
 1. D. Mijić, D. Janković, "Using ICT to Support Alumni Data Collection in Higher Education", Croatian Journal of Education, Vol. 16, No. 4, pp. 1147-1172, ISSN 1848-5197 , 2014
 2. B. Popović, N. Popović, D. Mijić, S. Stankovski, G. Ostojić, "Remote Control of Laboratory Equipment for Basic Electronics Courses: A LabVIEW-based Implementation", Computer Applications in Engineering Education, DOI 10.1002/cae.20531, 2011
Spisak rezultata R54 - Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja štampan u cjelini Broj
16 
 1. B. Kovačević, D. Mijić, D. Janković, "Primjena poslovne inteligencije u sistemu za evidenciju rezultata naučno-istraživačkog rada", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 14, pp. 634-639, ISBN 978-99955-763-6-3, 2015
 2. S. Milinković, D. Mijić, R. Grujić, N. Marković, "Elektronsko učenje na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – pregled stanja", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 13, pp. 1021 - 1025, ISBN 978-99955-763-3-2, 2014
 3. B. Kovačević, D. Mijić, D. Janković, "Sistem za evidenciju rezultata naučno-istraživačkog rada na visokoškolskim ustanovama", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 13, pp. 885 - 890, ISBN 978-99955-763-3-2, 2014
 4. D. Mijić, O. Bjelica, "Integrating RFID-Based Classroom Management System into Quality Assurance System", International conference on Applied Internet and Information Technologies, pp. 331-335, ISBN 978-86-7672-211-2, UDK 004(082), 2013
 5. D. Mijić, "Design, Implementation, and Evaluation of a Web-Based System for Alumni Data Collection", International Conference on Applied Internet and Information Technologies, pp. 122-125, ISBN 978-86-7672-173-3, UDK 004 (082), 2012
 6. O. Bjelica, D. Mijić, "Hardverski dizajn čitača u sistemu za nastavnu evidenciju baziranom na RFID tehnologiji", 20. Telekomunikacioni forum TELFOR, pp. 1068-1071, ISBN 978-1-4673-2983-5 , DOI 10.1109/TELFOR.2012.6419395, 2012
 7. D. Mijić, O. Bjelica, J. Đurđić, D. Janković, "RFID-based System for Automated Registration of Students’ Attendance, Teachers’ Work and Classroom Use", XI International SAUM Conference on Systems, Automatic Control and Measurements, pp. 65-71, ISBN 978-86-6125-072-9, 2012
 8. D. Mijić, "Informaciono-komunikacione tehnologije kao podrška u evaluaciji kvaliteta nastavnog procesa na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu", 7. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem ”KVALITET 2011”, Vol. VII, No. 1, pp. 871-876, 2011
 9. D. Mijić, D. Janković, "Quality Monitoring in Higher Education: Elements of a Software Support System", XLVI International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2011, pp. 1011-1014, 2011
 10. D. Mijić, "Measuring Teaching Quality in Higher Education: Instrument For Collecting Student Feedback", ICT Innovations 2010, pp. 117-128, 2010
 11. D. Mijić, D. Janković, "Primjena poslovne inteligencije u sistemu za softversku podršku praćenja kvaliteta na visokoškolskim ustanovama", 18. Telekomunikacioni forum TELFOR, pp. 1297-1300, 2010
 12. D. Mijić, "Using Student Feedback in Measuring the Quality of Teaching in Higher Education", XLV International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2010, pp. 931-934, 2010
 13. D. Mijić, D. Janković, "Aplikacija za anketiranje studenata kao dio softverske podrške osiguranju kvaliteta na visokoškolskim ustanovama", 17. Telekomunikacioni forum TELFOR, pp. 1265-1268, ISBN 978-86-7466-375-2, 2009
 14. N. Cincar, D. Mijić, A. Cincar, "Analiza stanja regulacione preklopke pod opterećenjem (OLTC) energetskih transformatora", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 7, pp. 359-363, 2008
 15. S. Macan, S. Nogo, D. Mijić, B. Popović, "Implementacija informacionog sistema za ažuriranje centralnog biračkog spiska", JISA XII kongres, 2007
 16. K. Petri, F. Radvanski, D. Mijić, N. Stanišić, "Eliminacija udara struje magnetiziranja transformatora primjenom kontrolisanog uključenja", JUKO CIGRE, 2003
Spisak rezultata R60 - Objavljen rad nacionalnog značaja
Spisak rezultata R61 - Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja Broj
 1. S. Stankovski, G. Ostojić, M. Lazarević, B. Popović, D. Mijić, "RFID tehnology, privacy and security", FACTA UNIVERSITATIS - series: Mechanical Engineering , Vol. 8, No. 1, pp. 57–62, ISSN 0354-2025, 2010
Spisak rezultata R62 - Rad u časopisu nacionalnog značaja Broj
 1. D. Mijić, "Design, Implementation, and Evaluation of a Web-Based System for Alumni Data Collection", E-society Journal: research and applications, Vol. 3, No. 2, pp. 25-32, ISSN 2217-3269, 2012
Spisak rezultata R64 - Rad saopšten na skupu nacionalnog značaja štampan u cjelini Broj
11 
 1. D. Mijić, "Studentska anketa kao alat za praćenje indikatora kvaliteta visokoškolskih ustanova", Zbornik radova 60. konferencije za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, pp. RT5.7 1-5, ISBN 978-86-7466-618-0, 2016
 2. D. Mijić, D. Janković, "Koncept sistema za softversku podršku osiguranju kvaliteta na visokoškolskim ustanovama", INFOTEH-JAHORINA, pp. 812-817, 2013
 3. D. Drakulić, D. Mijić, "Ekstrakcija statističkih podataka iz informacionog sistema Univerziteta u Istočnom Sarajevu za potrebe samoevaluacionih izvještaja", INFOTEH-JAHORINA, pp. 428-431, 2011
 4. D. Mijić, D. Janković, S. Krstić, "Integracija aplikacije za anketiranje studenata sa univerzitetskim informacionim sistemom", INFOTEH-JAHORINA, pp. 640-644, 2010
 5. N. Popović, B. Popović, D. Mijić, "Laboratorija sa daljinskim pristupom u nastavi elektronike", ITEO, pp. pp. 169-174, ISBN ISBN 978-99955-49-48-0, 2010
 6. S. Krstić, N. Radosavljević, D. Mijić, "Primena IT u evaluaciji nastave u visokoškolskim institucijama", INFOTEH-JAHORINA, pp. 673-677, 2010
 7. D. Mijić, D. Rančić, "Primjena internet tehnologija u procesu ocjene kvaliteta nastavnih aktivnosti", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 5, pp. 343-346, 2006
 8. D. Mijić, G. Đorđević, "Mogućnosti primjene mobilnih uređaja za obradu i memorisanje podataka o pacijentima", IT, 2005
 9. D. Mijić, "On-line menadžment podataka o naučnim radovima", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 4, pp. 263-266, 2005
 10. D. Mijić, "Softver za podršku poslovnim procesima digitalne štamparije", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 4, pp. 306-309, 2005
 11. D. Mijić, S. Stankovski, "Integracija sistema za nadzor i upravljanje u informacioni sistem preduzeća", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 2, pp. 7-11, 2002
Spisak rezultata R70 - Rad objavljen u izvodu
Spisak rezultata R72 - Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja štampan u izvodu Broj
 1. B. Kovačević, D. Mijić, D. Janković, "Software support to measuring research performance at higher education institutions", The 2 nd International Conference on Research and Educatıon – “Chalenges Toward the Future” (ICRAE2014), ISSN 2308-0825, 2014
 2. D. Mijić, "Supporting Students’ Evaluation of Teaching By a Web-based Survey Tool", The 2 nd International Conference on Research and Educatıon – “Challenges Toward the Future” (ICRAE2014), 2014
 3. D. Mijić, O. Bjelica, "An RFID-Based System for Efficient Classroom Management and Integration into Quality Assurance System", ICT Innovations 2013, Web Proceedings, pp. 208, ISSN 1857-7288, 2013
Spisak rezultata R200 - Mentorstvo i članstvo u komisiji
Spisak rezultata R204 - Članstvo u komisiji za odbranu magistarske tezeBroj
 1. Branislava Cvijetić, Projektovanje i implementacija sigurnosti kod sistema baza podataka, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 02.11.2013
 2. Predrag Divljan, Sistemi za kontrolu pristupa zasnovani na Java platformi, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 27.06.2015
 3. Dajana Cerovina, Analiza faktora za izbor infrastrukture IoT Cloud sistema, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet, 10.02.2018
 4. Budimir Kovačević, Softverska podrška evidenciji naučnoistraživačkih i pedagoških rezultata zaposlenih u visokoškolskim ustanovama, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet, 25.09.2018
Spisak rezultata R205 - Mentorstvo diplomskog radaBroj
30 
 1. Komjen Marković, Realizacija izvještajnog modula u okviru informacionog sistema za praćenje liječenja osoba oboljelih od tuberkuloze, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 11.07.2013
 2. Đorđe Malović, Analiza i demonstracija razvojnih okruženja za brzi razvoj web aplikacija, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 18.09.2013
 3. Dejan Lazović, Realizacija modula za generisanje i distribuciju izvještaja o održanoj nastavi, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 04.07.2014
 4. Miloš Mandarić, Realizacija modula za pregled podataka o održanoj nastavi u vremenskom domenu, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 24.07.2014
 5. Nemanja Simeunović, Razvoj web aplikacije za evidenciju putnih naloga, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet, 15.09.2014
 6. Srđan Drakul, Primjena Yii PHP razvojnog okruženja za razvoj web aplikacija, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 22.06.2015
 7. Bojan Mičić, Razvoj veb aplikacije za evidenciju kalendara nastavnih aktivnosti, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 16.09.2015
 8. Ilija Divljan, Microsoft Azure kao platforma za veb aplikacije, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 06.10.2015
 9. Boris Matić, WebGL i 3D grafika u veb aplikacijama, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 12.10.2015
 10. Sakib Hadžiavdić, Primjena Google Maps za prikaz geografskih podataka u kontroli vazdušnog saobraćaja , Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 29.10.2015
 11. Miljan Škipina, Razvoj univerzalnih Windows aplikacija, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 04.11.2015
 12. Milica Samardžija, Realizacija jednostavnog sistema za upravljanje sadržajem veb sajta u ASP.NET MVC tehnologiji, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 30.12.2015
 13. Ivana Mumović, Realizacija ASP.NET MVC aplikacije za evidenciju etažnih vlasnika, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 03.06.2016
 14. Aleksandar Kovačević, Proširenje mogućnosti WordPress CMS-a, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet, 13.07.2016
 15. Ognjen Koprivica, Razvoj klijentskih aplikacija na iOS platformi uz korištenje Swift programskog jezika, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet, 27.09.2016
 16. Aleksandra Vujadinović, Node.js kao platforma za razvoj veb aplikacija, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet, 27.09.2016
 17. Jelena Jovović, Proširenje mogućnosti Joomla CMS-a, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet, 10.10.2016
 18. Ratomir Vukadin, Realizacija SPA veb aplikacija zasnovanih na AngularJS, REST API i ASP.NET, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet, 05.09.2016
 19. Aleksandar Panić, Razvoj 2D game engine softvera sa ugrađenim jezikom Ruby, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet, 23.12.2016
 20. Vlade Mališ, Izrada veb aplikacije za praćenje kretanja vozila javnog gradskog saobraćaja, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet, 10.03.2017
 21. Dragan Janković, Proširenje mogućnosti Drupal CMS-a, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet, 09.10.2017
 22. Siniša Kuvač, Primjena OpenStreetMap tehnologije za vizuelizaciju objekata na mapi, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet, 01.12.2017
 23. Momčilo Amović, Izrada mobilne aplikacije za praćenje kretanja vozila javnog gradskog saobraćaja, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet, 31.01.2018
 24. Đorđe Drljić, Razvoj REST API-a u Zend radnom okviru, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet, 04.05.2018
 25. Miloš Nikolić, Realizacija veb aplikacije za dijeljenje i prikaz lokacija stacionarnih i pokretnih radara, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet, 23.05.2018
 26. Zorana Štaka, Realizacija veb aplikacije za održavanje elektronskih sjednica, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet, 28.05.2018
 27. Darko Pjević, Realizacija veb aplikacije za evidenciju radnog vremena, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet, 17.09.2018
 28. Srećko Protić, Realizacija višekorisničke igre pomoću veb tehnologija, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet, 27.09.2018
 29. Ivana Jovović, Realizacija veb aplikacije za podršku poslovnim procesima bioskopa, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet, 26.10.2018
 30. Miloš Golijanin, Realizacija veb aplikacije za evidenciju korišćenja resursa, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet, 28.12.2018
Spisak rezultata R300 - Rad na projektu
Spisak rezultata R305 - Učešće u izradi projektaBroj
17 
 1. Piloting solutions for Alleviating Brain Drain in South East Europe, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 01.04.2003 - 31.12.2004, Projekat za inostranog naručioca
 2. Network of Excellence in South-Eastern Europe on the Subject of Computational Intelligence, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu, 01.01.2004 - 31.12.2004, DAAD
 3. Piloting Solutions for Alleviating Brain-Drain in South East Europe, (Projekat finansiran od međunarodne grupacije UNESCO - Hewlett Packard Partnersh, Realizatori: Konzorcijum više različitih fakulteta sa prostora bivše Jugoslavije, april 2004 - decembar , Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 01.04.2004 - 31.12.2005, Projekat za inostranog naručioca
 4. SEE-GRID, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 01.05.2004 - 30.04.2006, FP6
 5. SEE-GRID-1, South-Estern European Grid-enabled eInfrastructure Development 1, FP6 Reserach Infrastructures, Realizator Konzorcijum više institucija Jugoistočne Evrope, maj 2004 – mart 2006, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 01.05.2004 - 30.04.2006, FP6
 6. SEE-GRID-2, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 01.05.2006 - 30.04.2008, FP6
 7. Distance e-Learning in Electrical Engineering Education, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 01.05.2007 - 31.10.2007, Projekat za inostranog naručioca
 8. RFID (Radio Frequency Identification) tehnologije i njihova primjena u praćenju i identifikaciji objekata, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 01.10.2008 - 30.09.2009, Projekat ministarstva nauke i tehnologije
 9. Veb aplikacija za anketiranje studenata kao softverska podrška u procesu osiguranja kvaliteta na visokoškolskim ustanovama , Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 01.01.2010 - 31.12.2010, Projekat ministarstva nauke i tehnologije
 10. Integracija WEB, SMS i RFID tehnologija u sistemu za evidenciju nastavnih aktivnosti, kontrolu i praćenje kvaliteta na visokoškolskim ustanovama , Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 01.01.2011 - 31.12.2012, Projekat ministarstva nauke i tehnologije
 11. Primjena poslovne inteligencije u analizi, planiranju i upravljanju poslovnim procesima na visokoškolskim ustanovama , Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 01.01.2011 - 31.12.2011, Projekat ministarstva nauke i tehnologije
 12. Benchmarking as a tool for improvement of higher education performance (BIHTEK), Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 15.10.2012 - xx.xx.xxxx, TEMPUS projekat
 13. Testiranje i uvođenje RFID i SMS tehnologija u nastavnom procesu na visokoškolskim ustanovama, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 26.12.2012 - 31.12.2013, Projekat ministarstva nauke i tehnologije
 14. Studies in Bioengineering and Medical Informatics (BioEMIS), Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 01.01.2013 - xx.xx.xxxx, TEMPUS projekat
 15. CBS Research Project, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 01.04.2013 - 31.12.2013, Projekat za inostranog naručioca
 16. XMAN - Heathrow Arrival Manager, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 01.04.2014 - 31.12.2015, Projekat za inostranog naručioca
 17. Green procurement and smart city support in the energy sector (GRASP), Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 16.09.2014 - 31.05.2015, Projekat za inostranog naručioca
Spisak rezultata R80 - Disertacije i magistarske teze
Spisak rezultata R82 - Odbranjena magistarska tezaBroj
 1. Danijel Mijić, Primjena internet tehnologija u obrazovanju, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 25.05.2007
Spisak rezultata R81 - Odbranjena doktorska disertacijaBroj
 1. Danijel Mijić, Softverska podrška osiguranju kvaliteta na visokoškolskim ustanovama, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 01.04.2013